• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/mevlanadanismanlik
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905426227022
 • https://twitter.com/mvlndanismanlik
 • https://www.instagram.com/mevlanadanismanlik/
 • https://www.youtube.com/channel/UCyJUV-EVc3ZFlQM-CRU6hKw

Takvim

Hizmetlerimiz


                                           

DANIŞMANLIK HİZMETİ İHTİYACINIZ

• Şirketinizin kısa, orta ve uzun dönemdeki hedefleri nelerdir? Şirketinizin geleceği planlanmış ve programlanmış mıdır? Şirketinizin geleceğinden emin misiniz?
• Şirketinizin kısa, orta ve uzun dönemdeki hedeflerine ulaşmak için tam ve net bir politikası var mıdır? Bu hedeflere uygun amaç-araç ilişkisi sağlanmış mıdır? Şirketinizi günlük politikalarla mı idare ediyorsunuz?
• Şirketinizi çevreleyen makroekonomik, mikro ekonomik ve hukuki ortamı yeteri kadar biliyor musunuz? Bu ortamlardan kaynaklanan sınırlamaları nasıl aşacağınızı, hangi teşvik, destek ve imkanlardan yararlanabileceğinizi biliyor musunuz? Piyasaya, piyasadaki avantaj ve dezavantajlarınıza yeteri kadar hakim misiniz?
• Şirketinizde olanları ve olması gerekenleri, olan-olması gereken farkını tam ve net olarak biliyor musunuz?
• Şirketinizdeki uygulanan “tek adam politikası” sizi yormuyor mu? Şirketinizi “geleneksel yöntemler” ile mi idare ediyorsunuz?
• Şirketinizin organizasyon, yönetim, üretim, tedarik, stok, pazarlama ve satış, muhasebe-kayıt-denetim, kontrol-oto kontrol, finansman ve modernizasyon politikaları var mıdır?
• Şirketinizde iş tanımlamaları yapılmış mıdır? İş akımları belirlenmiş midir? Kurumsal bir yapı ve kültür var mı dır? Görev, yetki ve sorumluluklar, personel, kadro, yönetim, ödül-ceza ilişkileri belirlenip aralarında koordinasyon sağlanmış mıdır? Personeliniz hizmetçi eğitim imkanlarından gereği ve yeteri kadar yararlanıyor mu?
• Şirketinizde raporlama, bütçe hazırlama , geleceğe yönelik tahmin yapma ve planlama ve analizler yapılmakta mıdır?
• Şirketiniz minimum maliyet ile maksimum karlılık prensibine uygun çalışmakta mıdır?
• Şirketinizin piyasalardaki dalgalanma ve istikrarsızlıklara karşı sağlam ve esnek bir yapısı var mıdır?
• Ne yaparsanız yapın şirketinizin yıllık cirosunu ve karlılığını artıramıyor musunuz? Şirketinizin bırakınız büyümesini, her yıl aynı seviyede kalması için zorlanıyor musunuz?
• Şirketinizin yatırım politikası ciddi fizibilite etüdüne mi yoksa fikre mi dayanır?
• Şirketiniz yabancı şirketler ile işbirliği-ortaklık imkanları yeteri kadar araştırılmış mıdır? Yabancı firmaların getireceği finansman, deneyim, know-how, yeni teknoloji, modern işletmecilik ve yönetim anlayışına ihtiyacınız var mıdır? Yabancı firmalar ile ortak işler yaparak iç ve dış piyasalarda rekabet gücünüzü ve karlılığınızı artırmayı yeteri kadar değerlendirdiniz mi? Globalleşmenin var olduğuna inanan ancak; globalleşme ile ilgili stratejik bir politika izlemeyenlerden misiniz?
• Mali Müşavirinizi sadece muhasebe-vergi bakımından mı gerekli görüyorsunuz? Mali müşavirinizden yukarıdaki konularda yeterli destek alabiliyor musunuz?
• Yanlışlarınızı ve doğrularınızı birlikte sorgulama cesaretini kendinizde buluyor musunuz? Bu sorgulamanın gerekliliğine, sizin ve işiniz için “katma değer yaratacağına inanıyor musunuz?
• Şirketinizin kendini ve faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmesini arzu ediyor musunuz?
• Şirketinizde modern yönetim anlayışına dayalı bir organizasyon kültürü gelişmesini arzu ediyor musunuz?
• Şirketinizin her bir faaliyetinde katma değer yaratma kapasitesini geliştirmesine gereksinim duyuyor musunuz?
• Şirketinizde departmanlar, çalışanlar ve bunların fonksiyonları arasında sürekli bir uyum ve ahenk sağlanması ihtiyacı var mıdır?
• Olumsuz veya kesin olmayan yanıtlar verdiğiniz yukarıdaki soruların uygulamada yarattığı ve yaratacağı maliyetlerin bedelini mi yoksa gerçek anlamda katma değer yaratan bir danışmanlık hizmetinin bedelini mi ödemeyi tercih edersiniz

 

Çalışma Prensiplerimiz

• Hizmet
• Kalite
• Güven ilkeleri dahilinde taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede esas olarak;
• Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları,
• Hizmet sözleşmesinin konusu, amacı ve sunulacak hizmetler,
• Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri,
• Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme koşulları, müeyyideler,
• Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik,
• Sorumluluk sınırları ve müeyyideler,
• Anlaşmazlık halinde uzlaşma makamları,
• Tarafların yetkilileri ve imzaları,
• Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar, yer alır.

 Metodolojimiz:

• Durum Tespiti ve Değerlendirme
• Çalışma Planlaması
• Mevcut Durumun-Yapının-Sistemin-Politikaların Analizi
• İdeal ve Uygun Yapının-Sistemin-Politikaların Tanımlanması
• Uygulama
• İzleme-Değerlendirme-Revizyon ve Öneri
Çalışma metodolojimiz; sunulan hizmetin niteliğine, her şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, her bir aşamada birbirini tamamlayan altı temel perspektif üzerine kuruludur:
• Finansman Perspektifi : Hissedarlar ve hissedarların tatmini
• Üretim Perspektifi : Teknoloji geliştirme kabiliyeti ve üretim mükemmelliği vb.
• Müşteri Perspektifi : Müşteri ve müşteri tatmini
• Kreditör Perspektifi : Kredi verenler, kredibilite ve kreditörlerin tatmini
• Yönetim Perspektifi : Çalışanlar ve çalışanların tatmini, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım
• Yaratma ve Öğretme Perspektifi : Organizasyonun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesi
• Koordinasyon Perspektifi : Amaçlar, araçlar ve aralarındaki uyum

Metodolojimizdeki her bir aşamanın ve perspektifin amaçları ve bu amaçlardan sapmalar önceden belirlenmiş ölçüm ve değerlendirme kriterleri ile kontrol edilir.

 

Hibe

Tarım, imalat sanayi ve hizmet sektörlerindeki kamu/özel kuruluşların ihtiyaçlarına hitap edecek ve uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine, rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projelerin desteklenmesidir

Yatırım / kobi teşvik belgesi

Yatırıma özendirerek, istihdamı artırmak ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla KDV muafiyeti, faiz desteği gibi devlet desteklerinden yararlanılması için düzenlenen belgedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

İhraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan yurtiçi/yurtdışı alımlarda -hammadde ... ambalaj malzemesi- gümrük ve/veya KDV muafiyeti sağlamak amacıyla düzenlenen ihracatı teşvik belgesidir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB)

İthal Lisansı
Bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili antlaşmalar- serbest ticaret antlaşmaları - kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgedir.

Kontrol Belgesi
İthal ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

Gıda Üretim İzin Belgesi
İnsan sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerinin asgari teknik şartlara uygunluğunu gösteren belgedir.

Yabancı Personel Çalışma İzni
Yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamak amacıyla alınması gereken belgedir.

Turizm Yatırım / İşletme Belgesi
Turizm yatırımlarını özendirerek, istihdamı artırmak ve sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla istisna, muafiyet ve haklardan yararlanılması için düzenlenen belgedir.

Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
İthalat/ihracat performansları ve güvenilirlikleri ile kendilerini kanıtlamış, belirli bir istihdamı yaratan imalatçı ihracatçılar, dış ticaret şirketlerine gümrük işlemlerinde yeni haklar ve kolaylıklar sağlamak için düzenlenen belgedir.

Kapsam Dışı Yazısı / Belgesi
GTİP itibariyle tebliğ ekindeki listelerde yer aldığı halde ilgili kurumun görev alanına girmeyen bir ürünün değerlendirilmeye tabi tutulamadığını göstermek amacıyla düzenlenen belgedir.


MÜŞAVİRLİK İÇİN;

İş Yaşamındaki Temel Yaklaşımımız ;

İnanıyoruz ki;
Dinlemek, çözüm üretmenin en iyi yoludur.
Bilgiyi paylaşmak, tartışmasız zenginliğimizdir.
Gizlilik, müşterilerimizle aramızdaki güvenin sembolüdür.
Müşterilerimizle takım oluşturmak, işlevselliktir.
Yaratıcılık ve Yenilikçilik, işimizin bir parçasıdır
Günümüzün globalleşen dünyasında, vergileme konusu firmaların gündeminde her geçen gün daha fazla yer al-maktadır. Firmalar yeni pazarlara açıldıkça, karmaşık ve çoğu zaman çelişkilerle dolu son derece değişken bir vergi ortamıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktadan hareketle mükelleflerin kendilerini güven içinde bulacakları bir ortamın hazırlanması temel amacımızdır. Güvenli bir vergi ortamı, yatırım kararlarının alınmasında en önemli etkenlerden biridir. Deneyimli kadromuz, mükelleflerimizin vergi mevzuatının tanıdığı tüm imkanlardan faydalanmaları ve sıkça değişen mevzuata uyum sağlamaları konusunda her türlü hizmeti sunmaktadır.


Genel Müşavirlik Hizmeti

1. Vergi Mevzuatı konusunda şirketinize genel danışmanlık hizmeti sunulması,

2. Vergi mevzuatı konusunda karşılaştığınız soru ve sorunlar ile ilgili olarak, araştırma yapılarak şirketinize bilgi sunulması,
3. Şirketinizin cari yıl işlemleriyle ilgili olarak vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarınızın ve dilekçenizin hazırlanması,
4. Şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapılması halinde, vergi inceleme elemanlarına şirketiniz adına gerekli bilgilerin verilmesi ve görüşmelere birlikte katılınması,
5. Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,


Şirketinizin Mali Mevzuat Karşısındaki Durumuna İlişkin Şirketinize Özel Kapsamlı Rapor

1. Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması,

2. Faaliyette bulunduğunuz sektör ile ilgili datalar, önemli göstergeler,
3. Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,

Şirket Kuruluşları, Teşvik ve Yabancı Sermaye Uygulaması


Anahtar teslimi olarak yeni şirket kurulması, teşvik belgesi alınması, yatırım ve ihracatı teşvik uygulamaları, yabancı sermaye izinleri ve teşvikleri

 

Diğer Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Vergi danışmanlığı
• Vergi planlaması
• Mali mevzuat değişikliklerini bildirmek ve vergi sirkülerleri
• Vergi incelemelerinde mükellefi temsil
• Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
• Vergi dava ve ihtilaf dilekçeleri hazırlanması
• Vergi davalarına katılmak
• Şirket kurulması ve modern bir işletme olarak faaliyette bulunulması için tüm gerekli altyapının hazırlanması,
• Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi,
• Anahtar teslim olarak kanuni defterlerin tutulması ve tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanma imkan ve koşulları,
• Yabancı sermaye giriş izinleri, sermaye ve kar transferleri,
• Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi,
• Hakemlik, Bilirkişilik,
• Tasfiye,
• Kamu sektörü ve hizmet reformları, kamu işletmelerinin yeniden yapılandırılması,
• İşletmelerin değerlemesi,

 

TAM VE KAPSAMLI MALİ ANALİZ

Şirketinizin mali yapısının sıhhatinin analizi, geniş ve kapsamlı-mukayeseli rasyo analizi, detaylı ve mukayeseli mali tablo analizleri, açıklamaları, sorunlar ve alternatif çözüm önerileri, enflasyonun şirketinizin mali performansı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, şirketinizin gelecek yıllar için mali performansının belirlenmesi, şirketinizin finansman, karlılık, sabit kıymet, sermaye yapılarının analizi, işletme sermayesi ihtiyacının tespiti, mali riskler, risk analizleri, şirketinizin bugünkü değeri gibi şirketiniz ve faaliyetleriniz ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm konular

 

 DENETİM VE TASDİK İŞLEMLERİ


1. Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi,
2. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması,
3. Yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması,
4. Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması, faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika olup olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilmesi
5. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,
6. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,
7. İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek,

8. Tam Tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.

VERGİ PLANLAMASI

Günümüzde, vergi vermek kadar, vergi toplamak da zor.

Vergi kanunlarla konulup, alındığına göre şirketlerin vergi kanunları karşısında iyi, doğru ve yasal pozisyon almaları üzerlerindeki vergi yükünü azaltmalarına yardımcı olur.
Şirketlerin üzerlerindeki vergi yükünü dikkate alarak bir vergi politikası üretip, izlemeleri gerekir.
Bu bakımdan şirketlerin her yılın sonunda kar-kazanç-vergi hesaplamaları yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü önceden hesaplayabilmeleri, ciddi vergi planlamaları yaparak, kurumsal bir vergi politikası izlemeleri ve yasal vergi tasarrufu haklarını kullanmalarını gerektirir.
Yasal sınırlar çerçevesinde, şirket faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyetin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmalarına katkıda bulunur.
Kanunlara aykırı olarak şirketin ve ortakların ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödemesi ne kadar riskli ve zararlı ise, kanuni olarak ödemesi gereken vergiden daha fazla vergi ödemesi de o kadar gereksizdir ve şirket kaynaklarının israfıdır.
Bu durumu gören yöneticilerin, vergi planlaması ve vergi politikasının muhasebeden çok fazla olduğunu anlamaları gerekir.


Diğer Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Uluslar arası Vergi Planlaması

Türkiye’de yatırım yapacak yabancı şirketler veya Yurtdışında yatırım yapacak Türk şirketleri için vergi planlaması.

 1. Yurtdışında (ABD, Kanada, Güney Amerika, Karayip ülkeleri, AB ülkeleri (İrlanda, İngiltere, Baltık ülkeleri, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Hong Kong, Macau, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Yeni Zelanda, Avustralya ) her tür ve amaçla(Ticaret, Hizmet, Finans, Leasing, Faktoring, Holding…vs...) şirket ve vakıf kurulması, muhasebe ve yönetim hizmetleri.
 2. Yurtdışında Gemi, Uçak ve Yat tescili.
 3. Uluslararası taşımacılık, gemicilik, havacılık, enerji, inşaat – müteahhitlik ve yüklenim şirketleri için “Captive Sigorta Şirketleri” vasıtasıyla “Alternatif Risk Transferi ” ve uluslararası sigorta ve reasürans çözümleri.
 4. Yurtdışında Yatırım(Hisse, Gayrimenkul, Alternatif, …vs..) Fonu (halka açık, profesyonel, özel, kişisel…vs..) kurulması.
 5. Yurtdışındaki “Mülk(Ev, arazi, yat, uçak, gemi…vs..)” ve “Servet (Banka hesapları, Nama yazılı hisseler, fonlar…vs..)” için Veraset ve Miras planlaması, Vergi Muafiyeti ve Özel Şartlar planlaması.
 6. Uluslararası “Özel Bankacılık“ ve Sigorta danışmanlığı.
 7. Uluslararası “Göçmenlik“, “Çifte Vatandaşlık“ ve bunlara bağlı vergi, veraset ve miras planlaması.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerdir.

•          Yatırım Tesvik Belgesi

•          Yatırım Teşvik yeni Belge Alımı

•          Yatırım Teşvik İçin ÇED Belgesi Alımı

•          Otel yatırımı için Turizm Yatırım Belgesi

•          Kullanılmış makine ithalatı

•          Yatırım teşvik iptali

•          Yatırım Teşvik Mevzuat listesi

•          Yatırım Teşvik belgesi revizeleri

 

İHRACAT TEŞVİKLERİ

İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

•          Dahilde İşleme İzin Belgesi

•          Hariçte İşleme İzin Belgesi

•          Vergi, Resim Harç İstisna Belgeler

•          DİİB Yeni belge alımı

•          DİİB Yeni belge alımı

•          DİİB Mevzuatı

•          HİİB yeni belge alımı

•          HİİB Mevzuatı

 

YABANCI PERSONEL İŞLEMLERİ

Mevlana Danışmanlık, yabancı personel çalışma izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir. Mevlana Danışmanlık her arandığında, hizmet verilen her konu ile ilgili en az üç uzman personel hizmetinize hazırdır.

•          Yabancı Personel Çalışma İzni

•          Ev Hizmetleri Çalışma izni

•          Çalışma izin başvurusu nasıl yapılır?

•          Yabancı Personel Çalışma izin türleri

•          Çalışma izni 2017 harç tutarları?

•          Çalışma izni süre uzatma işlemleri

•          Yabacı Personel gerekli belgeler

•          Yabancılara ikamet izinleri


UBB ÜRÜN VE FİRMA KAYDI

Ürün Takip Sistemi ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin üretim yerinden veya ithalat aşamasından son kullanıcıya kadar takip edilmesi ve izlenmesi hedeflenmektedir. Projenin 3 yılda tamamlanarak 2017 yılında uygulamaya geçmesi öngörülmektedir.

•          Titubb kayıt süreci

•          Serbest satış sertifikası

•          UBB Danışmanlık

•          İdari yaptırımlar

•          TİTUBB-T.C. ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası

 

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Mevlana Danışmanlık, deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

•          Marka

•          Tanınmış Marka Başvuruları

•          Marka Başvuru Marka Tescil

•          Patent Başvurusu ve Patent Tescili

•          Patent

•          Coğrafi İşaret Bilgilendirme

•          Entegre Devre Topografyası

•          Yurt Dışında Patent Tescili

•          Patent Başvurularına Karşı İtirazlar

•          Patent danışmanlığı

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF)

(MATERIAL SAFETY DATA SHEET “MSDS”)

Tehlikeli maddelerin ve kimyasal karışımların özelliklerine göre; Bulunduğu işyerlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ile insan sağlığı ve çevrenin, olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik ayrıntılı bilgileri içeren Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgedir.

•          Güvenlik bilgi formu geçici hükümler

•          Tanımlar ve kısaltmalar

•          Hazırlama yetkisi

•          Güvenlik bilgi formunda bulunması gereken bilgiler

•          Güvenlik Bilgi Formu Mevzuatı

 

İTHALAT İZİNLERİ

03.03.2015 tarihinden itibaren onaylanan kontrol belgeleri, Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi adını verdiği elektronik sisteme aktarılmıştır. Bu nedenle kağıt ortamında kontrol belgesi düzenlenmemektedir.

•          İsgüm kontrol belgesi

•          Çevre uyum belgesi

•          Kontrol belgesi

•          Bildirim kayıt belgeleri

•          İthalat, ihracat permileri

•          Epdk uygunluk belgesi

•          Evrak tasdik işlemleri

 

YEŞİL YILDIZ BELGESİ

Konaklama Tesislerinin çevreye duyarlı sürdürülebilir, Turizm hizmeti sunmalarını sağlayan sistemin yeşil yıldızlı “Çevre Etiketi” uygulamasıdır. Yeşil yıldız çevre etiketi belgesi alabilmek için Turizm İşletme Belgesi alınmış olması zorunludur.

•          Yeşil Yıldız Belgesi Nedir?

•          Yeşil yıldızı faydaları

•          Yeşil yıldız belgesini kimler alabilir?

•          Yeşil yıldız belgesi nasıl alınır?

•          Yeşil Yıldız Belgesi için gerekli belgeler

•          Yeşil yıldız belgesi süreç şeması

•          Yeşil yıldızlı tesis sınıflandırma formları

 

YURT DIŞINA YÖNELİK DESTEKLER

Uluslararası fuarlara, katılan, Yurtdışı Pazar araştırması yapan, Yurtdışında tanıtım harcamaları yapan, Uluslararası nitelikteki sertifikaları alan, Tarım analiz raporları ve sağlık sertifikaları alan, Yurtdışıda Ofis, mağaza, kiosk, depo, reyon, showroom açanların, Şirketleri giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen oranlarda desteklenmektedir.

•          Yurtdışı tanıtım desteği

•          Belgelendirme Destekleri

•          Yurt dışı marka giderlerinin desteklenmesi

•          Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

•          Türk malı imajının desteklenmesi

•          Turquality Destekleri

•          Eğitim sektörü destekleri

•          Film sektörü destekleri

 

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE, İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU

Türkiye’de şirket, şube ve İrtibat bürosu kuruluşunda yapacağınız faaliyetlere göre kuruluş yeri seçimi, sermaye yapısı, çalışma usulleri hakkında Mevlana Danışmanlık uzmanları bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar.

•          Yabancı Sermayeli Limited Şirket Kuruluşu

•          Yabancı Sermayeli anonim şirket kuruluşu

•          Yabancı Sermayeli şirket şube kuruluşu

•          Yabancı Sermayeli şirket irtibat bürosu kuruluşu

 

TURİZM YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırımın büyüklüğüne, yıldız sayısına, Turizm işletme belgesi ve Yeşil yıldız belgesi alım Kriterlerine göre yatırımın önceden planlanarak yapılmasına yönelik Turizm Bakanlığı’ndan alınan belgedir.

•          Turizm Yatırım Teşvik Belge Alımı

•          Turizm Belgesi Verilebilecek Yatırımın Türleri

•          Turizm yatırım belgesi alımı

•          Turizm işletme belgesi talebi

•          Turizm yatırım ve işletme belge revizeleri

•          Turizm Belgeleri Danışmanlığı

Profesyonel ekibimizle sizlerin hizmetinizdeyiz.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret17638
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar30.936531.0605
Euro33.581633.7162
Hava Durumu
Saat